1. 1. Prawa i obowiązki przewoźnika
  1. 1.1. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na określonej trasie.
  2. 1.2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
  3. 1.3. W przypadku awarii mikrobusu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
  4. 1.4. W przypadku przewozów terminowych - przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
   1. - z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie pasażera,
   2. - z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
  5. 1.5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
  6. 1.6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
   1. - jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
   2. - nie przestrzega "Umownych warunków przewozu",
   3. - zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu,
   4. - nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie mikrobusu na granicy,
   5. - posiada bilet, w posiadanie którego wszedł w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie,
   6. - okazany bilet nosi znamiona przerobienia lub podrobienia.
 2. 2. Rezerwacja, anulacja i zmiany biletów
  1. 2.1. Rezerwacja terminu powinna być dokonana telefonicznie.
  2. 2.2. Rezerwacje należy potwierdzić dzień przed terminem przejazdu.
  3. 2.3. Pasażer ma prawo zawiesić bilet do wykorzystania w innym terminie do jednego dnia przed przejazdem. W dniu wyjazdu zmian nie uwzględnia się. Bilet można zawiesić na wybranym odcinku na 6 miesięcy od daty zgłoszenia.
 3. 3. Prawa i obowiązki Pasażera
  1. 3.1. Pasażer jest zobowiązany do:
   1. - posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic,
   2. - przybycia na miejsce odjazdu mikrobusu na co najmniej 10 minut przed planowanym przejazdem. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu,
   3. - stosowania się do zaleceń załogi mikrobusu.
  2. 3.2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym Pasażerom lub Przewoźnikowi.
  3. 3.3. Palenie tytoniu oraz używanie środków odurzających jest w mikrobusie surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem mikrobusu.
  4. 3.4. W przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem mikrobusu prosimy o kontakt pod numer alarmowy czynnym 24h 502-735-595. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta.
  5. 3.5. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.
  6. 3.6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.
 4. 4. Bagaże
  1. 4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu do 25 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 10 zł. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego - w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.
  2. 4.2. Możliwy jest przewóz bagaży o nietypowych wymiarach np. rowerów, nart, desek surfingowych lecz tylko po uprzednim uzgodnieniu z Przewoźnikiem.
  3. 4.3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony.
  4. 4.4. Zapis usunięto w całości w dniu 07.05.2013.
 5. 5. Inne
  1. 5.1. Przewóz zwierząt jest zabroniony.
  2. 5.2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 01.11.2009 r.
 6. 8. Postanowienia końcowe
  1. 8.1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50, poz. 601, zmiany), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany.
  2. 8.2. Przy ewentualnych sporach właściwym do ich roztrzygnięcia jest Sąd Rejonowy dla siedziby pozwanego.
  3. 8.3. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki przewozu osób i rzeczy wykonywanych przez FastBUS.
  4. 8.4. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych przewozów mikrobusowych wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji FastBUS lub pojazdy firm partnerskich i podwykonawców.
  5. 8.5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji od FastBUS o nowościach i promocjach i na przetwarzanie w tym zakresie danych osobowych przez FastBUS.